• विन्दु नेपाली छात्रबृत्ति
  • नुरगंगा प्रतिभा पुरस्कार